Japanisch (Fach) / Kanji (Lektion)

In dieser Lektion befinden sich 133 Karteikarten

Kanji

Diese Lektion wurde von inura erstellt.

Lektion lernen

 • ICHI, ITSU hito(tsu) eins hito一
 • NI futa(tsu) zwei futa二
 • SAN mit(tsu) drei mi(tsu) mi
 • SHI yot(tsu) vier yon yo(tsu) yo
 • GO itsu(tsu) fünf itsu五
 • ROKU mut(tsu) sechs mu(tsu) mu *mui六
 • SHICHI nana(tsu) sieben nana *nano七
 • HACHI yat(tsu) acht ya(tsu) ya *yoo八
 • KYUU, KU kokono(tsu) neun kokono九
 • JUU, JI[TSU] too zehn to十
 • HYAKU hundert
 • SEN tausend chi千
 • MAN zehntausend BAN (unzählige)      萬万
 • NICHI (Japan) JITSU hi Sonne, Tag ka日
 • HON (dieser, Haupt-)       Buch moto Ursprung, Grundlage本
 • JIN, NIN hito Mensch人
 • DAN, NAN otoko Mann男
 • JO, NYO, *NYOO onna Frau me女
 •     學GAKU Wissenschaft mana(bu) lernen学
 • SEI, SHOO i(kiru) leben i(kasu) leben lassen i(keru) lebendig sein u(mareru) geboren werden u(mu) hervorbringen o(u), ha(eru) wachsen ha(yasu) wachsen lassen ki unbearbeitet nama ungekocht, roh
 • SEN saki Spitze, Zukunft, früher先
 • KOO (Schule, korrigieren)
 • GETSU, GATSU tsuki Mond, Monat月
 • KA hi Feuer *ho火
 • SUI mizu Wasser水
 • BOKU, MOKU ki Baum, Holz *ko木
 • KIN Gold KON kane Geld, Metall *kana金
 • DO, TO tsuchi Boden, Erde土
 • NEN toshi Jahr年
 • JI (Stunde) toki Zeit時
 • BUN Teil FUN Minute BU Prozent wa(keru) teilen wa(kareru) sich teilen wa(katsu) einteilen wa(karu) verstehen分
 • KA nani was *nan (wieviel)何
 • HAN naka(ba) Hälfte半
 • SHUU Woche
 • KOO GYOO Zeile *AN i(ku), yu(ku) gehen, fahren okona(u) durchführen行
 •    來RAI ku(ru) kommen kita(su) hervorrufen kita(ru) kommend来
 •     歸KI kae(ru) zurückkehren kae(su) zurückkehren lassen
 • KYUU yasu(mu) ruhen yasu(meru) entspannen, beruhigen yasu(maru) sich erholen, sich entspannen休
 • YOO (Tag der Woche)
 • KON, KIN ima jetzt今
 •    每MAI (jeder)
 • KAN, KEN aida Zwischenraum, Zwischenzeit ma Zimmer間
 • SHI (privat) watakushi ich私
 • JOO, *SHOO ue oben, über *uwa kami oberer Teil a(geru) heben, erhöhen a(garu) hinaufgehen nobo(ru) hinaufsteigen nobo(seru), nobo(su) auf etw. [z.B. Bühne,   Tisch] bringen上
 • KA, GE shita unten, unter shimo unterer Teil moto unter [übertr.] sa(geru) senken sa(garu) sinken kuda(su) erteilen [Befehl], fällen [Urteil] kuda(ru) hinuntersteigen, erteilt/gefällt          ...
 • CHUU (Mitte, China, treffen) naka in中
 • U, YUU migi rechts右
 • SA hidari links左
 • ZEN mae vor前
 • KOO, GO ushi(ro) hinten nochi, ato nachher oku(reru) zurückbleiben後